Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v rámci Školského zákona a souvisejících předpisů zejména za účelem vedení školní matriky a dalších agend nutných pro zajištění vzdělávacího procesu.

Žáci jsou v průběhu hodnotícího období hodnoceni třemi způsoby:

  • známkami
  • procentuálním vyjádřením vědomostí 0 - 100 % (s výjimkou výchovy ke zdraví a tělesné, výtvarné a občasné výchovy)
  • slovním hodnocením - ústním i písemným.

Rodiče žáků mají možnost využít této placené služby. Školní minibusy dopraví děti každé ráno z domova až ke škole a v odpoledních hodinách zase zpět (ráno příjezd ke škole 10 - 20 min před začátkem vyučování, odpoledne je odjezd žáků od školy v 15:15)

Základní charakteristikou školy je její neziskovost. Veškeré prostředky, které škola získává ve formě školného, státní dotace a sponzorských aktivit, musí být beze zbytku použity na úhradu potřeb školy.

Na tomto místě naleznete důležité dokumenty ke stažení - Formulář pro uvolnění žáka z výuky, Přihlášku do družiny, Přihlášku na kroužky a další.

Jsme otevření. Rodiče mohou kdykoliv po předchozí domluvě navštívit vyučování a přesvědčit se o kvalitě výuky. Pokud chcete naší školu navštívit a podívat se na výuku, objednejte se na tel. 604 357 718.

Jsme škola, která se nachází jen pár minut chůze od krásné přírody v rozlehlé a upravené zahradě. Nesousedíme přímo s žádnou silnicí, tudíž je pro naše žáky velmi bezpečná.

ORGANIZACE TŘÍDY:

2. 2. 2024 - pololetní prázdniny

19. 2. - 25. 2. 2024 - jarní prázdniny

 

 

 

učivo na únor: 

 

Český jazyk a literatura

Neohebné slovní druhy – příslovce, předložky, spojky

Stavba věty a souvětí

Věty podle postoje mluvčího

Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty

Obrazná pojmenování

Umělecky zabarvený popis - líčení

 

Dějepis

Druhá světová válka

Norimberské zákony

Křišťálová noc

Domácí a zahraniční odboj

Holocaust

 

Hudební výchova

Česká populární hudba

Dechovka, kabaret, divadla malých forem

Zpěv umělých písní


Informatika

Bezpečnost na internetu, programování

Přírodopis

Mineralogie, vznik minerálů, systematické dělení nerostů 

Pracovní činnosti

Zásady první pomoci 

 

Německý jazyk 

Lekce Meine Woche

Préteritum sloves sein, haben, předložky am, um, im

Sloveso helfen

 

Matematika

Podobnost - věty o podobnosti trojúhelníků

 

Fyzika

Zdroj zvuku a jeho druhy

Vnímání zvuku

 

Chemie

Opakování uhlovodíků (alkany, alkeny, alkyny)

Aromatické uhlovodíky

 

Anglický jazyk

Sporty v anglicky mluvících zemích

Slovesné vazby (gerundium a infinitiv)

Popis obrázku (There’s someone + ing)

Přídavná jména s –ed/-ing

Rozhovor v restauraci

Čtení s porozuměním

1.ČORNEJ, Petr. a kol. Dějepis pro střední odborné školy. České a světové dějiny. Praha: SPN, 2006. 238 s. ISBN 80-7235-194-X.
2.HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. Novověk. Praha: SPN, 2007. 175 s. ISBN 80-7235-172-9.

 

3.HROCH, Miroslav. Dějiny novověku. Praha. SPL, 1994. 167 s. ISBN 80-208-0395-5.
1.ČORNEJ, Petr. a kol. Dějepis pro střední odborné školy. České a světové dějiny. Praha: SPN, 2006. 238 s. ISBN 80-7235-194-X.
2.HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. Novověk. Praha: SPN, 2007. 175 s. ISBN 80-7235-172-9.

 

3.HROCH, Miroslav. Dějiny novověku. Praha. SPL, 1994. 167 s. ISBN 80-208-0395-5.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.