9. třída 2023/24

Organizace: 

1. 5. a 8. 5. státní svátek

UČIVO:

Český jazyk a literatura 9. ročník

Souvětí souřadné a podřadné

Spojovací výrazy v souvětí

Interpunkce v souvětí

Složitější souvětí

Základy literární teorie

Práce s textem

Interpretace literárních děl – K. H. Borovský: Král Lávra

Funkční styly - stylistika

Vlastní tvořivé psaní – slohový útvar líčení

 

Dějepis 9. ročník

Fronty 2. SV

Poválečný stav

Totalita

Vývoj Československa od roku 1945

 

 
Matematika 
 
koule, kužel, jehlan - povrch, objem. slovní úlohy
 
Německý jazyk 
 
L11 - Části lidského těla, nemoci, zdravý životní styl
 

 Anglický jazyk

- čtení s porozuměním

- poslech s porozuměním

- frázová slovesa

- podmínkové věty

- příprava na ČPP

 

 

ORGANIZACE TŘÍDY: 

EXKURZE: Atom muzeum + Svatá Hora Příbram dne 25. 4. od 8:00 - 16:00 hodin. Informace budou zaslány přes email.

Jednotná přijímací zkouška se bude konat dne: 

OBOR VZDĚLÁNÍ  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia  12. dubna 2024  15. dubna 2024  29. dubna 2024  30. dubna 2024 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 16. dubna 2024 17. dubna 2024

 

Učivo na měsíc duben: 

Tematické okruhy na měsíc duben ČJ – 9. ročník

Skladba:

Větné členy: podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk, přístavek

Hlavní a vedlejší věty

Druhy vedlejších vět: podmětná, přísudková, předmětná, příslovečná, přívlastková, doplňková

Pravopis – vyjmenovaná slova opakování

Sloh – Subjektivně zabarvený popis (líčení)

Literární druhy a žánry

 

Tematické okruhy na měsíc duben D – 9. ročník

2. světová válka – fronty, válečná technika, politické vztahy

 

Zahraniční odboj

 

Anglický jazyk

- životní prostředí (slovní zásoba)

- trpný rod

- čtení s porozuměním

- poslech s porozuměním

- opakování na čtvrtletní písemnou práci

 

1. čtvrtletní písemná práce: 24. dubna (středa)

 

                                                                             

 

Svátky probouzející se přírody, vonících květin a rozzářených dní - to jsou Velikonoce!

Přeji jejich příjemné prožití.

Vaše paní učitelka Anička.

                                                                              

Organizace třídy: 

V úterý 26.3. se budou konat konzultační hodiny pro rodiče v čase od 15:30 - 18: 00 hod. 
 
PRÁZDNINY: 
 
28. 3. 2024 (čtvrtek) Velikonoční prázdniny

29. 3. 2024 (pátek) Státní svátek (Velký pátek)

1. 4. 2024 (pondělí) Velikonoční pondělí

 ORGANIZACE: 

14 14. – 19. 1. Ozdravný pobyt na horách

·      22. 1. Pololetní písemná práce z ČJ

·      31. 1. Ukončení pololetí - výdej vysvědčení

                                                                      

"Vánoce mám nejraději, když jsou všichni blízcí spolu,

když se nikdo nemračí a času máme kopu.

Vánoce mám nejraději, jsou to krásné svátky,

mamka má čas na dárky a taťka na pohádky.

Kdybych já byla kouzelník, zašeptala bych zlehýnka,

ať má na své děti vždycky čas tatínek i maminka!"

 

Přeji Vám nádherné vánoční svátky plné voňavého cukroví, pohody a klidu. Lásku do každého domu, milé lidi kolem sebe a Vánoce v kruhu nejbližších. 

Vaše třídní učitelka Anička <3

Organizace třídy:

14. 12. Vánoční besídka v Parkhotelu Plzeň - 9. ročník bude šerpován

Od 4. 12. jsou v prodeji vstupenky za 190,- Kč/osoba (u paní učitelky Markelové).

ORGANIZACE TŘÍDY: 

Dne 23. 11. 2023 od 15 - 18 hodin proběhnou třídní schůzky (podrobné informace naleznete na portálu SKOLAONLINE.cz nebo v DM)

Dne 29. 11. 2023 od 9 - 12 hodin - přednáška Ing. Pavla Pavla v Galerii Residence Na Roudné 59, Plzeň + vernisáž obrazů akademického malíře pana Pavla Vavryse (občerstvení zajištěno)

VÁNOČNÍ BESÍDKA: 14. 12. 2023 (podrobnosti budou upřesněny v průběhu měsíce listopadu)

 

Organizace třídy:

 

Změna v rozvrhu: Pondělní 7. vyučovací hodina zeměpisu se definitivně přesouvá na úterní 7. vyučovací hodinu.

Omluvenky: Nepřítomnost žáka omlouvejte pouze v DM softwaru v sekci Omluvenky.

 

Chtěla bych vám všem popřát klidný start do nového školního roku,

hodně sil a chuti do učení, rodičům pak hodně trpělivosti a pevné nervy.

Úspěšný nový školní rok 2023/2024.

 

Zahájení nového školního roku proběhne dne 4. 9. 2023 od  8:30 hodin.

 

Seznam pomůcek pro 9. třídu (školní rok 2022/2023)


Český jazyk 3x linkovaný sešit A5 (č. 544), pracovní sešit bude placen v
září

Dějepis 1x linkovaný sešit A4 (č. 444)

Anglický jazyk 1x linkovaný sešit A5 (č.544), 1x propisovací folie, pracovní
sešit bude placen v září

Matematika 2x nelinkovaný sešit A4 (č. 440 nebo 460) + lenoch, 1x rýsovací
potřeby: tužka (tvrdost 3), pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, pracovní
sešit – platba v září

 

Informatika - 1x rychlovazač s transparentní titul. stranou a cca 10ks eurofolií

Přírodopis 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Zeměpis 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Fyzika 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Chemie 1x linkovaný sešit A4 (č. 444)
Německý jazyk 1x linkovaný sešit A5 (č.544), pracovní sešit bude placen v
září

Výtvarná výchova pastelky, voskovky, fixy, vodovky, temperové barvy, paleta,
štětce, tužka č. 1, tuš, redispero - střední + násadka, barevné papíry,
lepidlo, nůžky, kelímek na vodu, hadr, igelitový ubrus na lavici, pracovní
oděv (např. staré větší tričko nebo košile), skicák A4 – kufřík, krabice
nebo taška na všechny výše uvedené pomůcky – děti si je budou nechávat ve
skříňkách (lze použít kufřík z minulých let)

Hudební výchova 1x notový sešit, 1x linkovaný A4 (jakýkoliv – možno použít z
loňska)

Výchova k občanství 1x linkovaný sešit A5 (č. 544)

Výchova ke zdraví 1x linkovaný sešit A5 (č. 544)

 

Organizace třídy:

7. 6. - focení od 9 hodin

11. - 14. 6. - zájezd na vodu

16. 6. - Rozlučka na konci školního roku v Borském parku - piknik

26. - 30. 6. - ozdravný pobyt v přírodě 

 

Český jazyk

Cermat testy 

Základy literární teorie a historie

Obrazná pojmenování

 

Dějepis

 

První světová válka

 

 

ORGANIZACE TŘÍDY: 

2. 5. - exkurze Jak jsem prožil 2. světovou válku - Armádní vojenské muzeum v Praze 

(podrobné informace budou v průběhu dubna zaslány přes e-mail)

Zadání čtvrtletní práce z ČJ bude zadáno cca 14 dní před písemnou prací na DM. 

PROJEKTY DĚJEPIS:

INFORMACE: 

15. 3. 2023 - Konzultační hodiny od 15:00 - 18:00 hodin 

 

Český jazyk

Významové poměry mezi souřadně spojenými větami

-        V poměru slučovacím

-        V poměru stupňovacím

-        V poměru vylučovacím

Souvětí souřadné, hlavní věty

Povinná četba: Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadlo (do 20. 4.)

 

Dějepis

Revoluce 19. století

Politické a společenské problémy

Politické proudy: konzervatismus, liberalismus

Občanská práva

 

INFORMATIKA

Programování

 

Chemie

Chemické reakce rovnice - výchozí látky, produkty

- zákon zachování hmotnosti

- látkové množství, molární hmotnost

 

Německý jazyk

Lekce 5 – Mein Hobby

časování pravidelných sloves

 

Matematika

 

Obvod a obsah kruhu, délka kružnice, slovní úlohy

 

 
Zeměpis
 
Asie (poloha a členitost, povrch + slepá mapa, podnebí, vodstvo, biomy)
 

 

Přírodopis
 
oběhová soustava, mízní soustava, dýchací soustava
 
 
Anglický jazyk
 
- modální slovesa (be allowed to, let, make)
- must/have to/should/can/could
- čtení s porozuměním
- miniprezentace: My favourite place
- každodenní fráze: omluva
- slovní zásoba: povolání
- přídavná jména s opačným významem (un-, im-, dis-)
 

Organizace třídy: 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY: 3. 2. 2023

JARNÍ PRAZDNINY: 13. - 17. 2. 2023

 

Český jazyk

 

Významové poměry mezi hlavními větami:

V poměru slučovacím

V poměru odporovacím

V poměru stupňovacím

 

Dějepis

 

Průmyslová revoluce

Politika, společnost

 

Matematika

Kruh, kružnice – obvod a obsah kruhu, délka kružnice , vzájemná poloha 2 kružnic

 

Německý jazyk

Škola – lekce 4

Určitý člen der, die, das a neurčitý člen ein, eine, zápor kein, rozkaz lexikálně

 

Chemie

Významné kovy

Chemické reakce

Chemická rovnice - výchozí látky, produkty

Zákon zachování hmotnosti

Látkové množství, molární hmotnost

 

Anglický jazyk

- Opakování: minulý čas průběhový a minulý čas prostý

- nepravidelná slovesa

- vazba used to

 

- slovní zásoba lekce 4

 

 

 

 

 

ORGANIZACE NA MĚSÍC PROSINEC:

9. 12. 2022 DEPO 2015 - Akce Lovci znaků (viz informační e-mail v DM)

19. 12. 2022 - Vánoční besídka (začátek pro veřejnost cca od 16.30 hodin)

21. 12. 2022 - Vánoční trhy plus prohlídka katedrály sv. Bartoloměje

23. 12. - 2. 1. 2023 2022 - vánoční prázdniny

 

Tak jsou tady po roce opět vytoužené Vánoce,

všem žákům a jejich rodinám přeji ze srdce,

štěstí, radost, skvělou atmosféru a příjemné emoce.

Lásku, pohodu v těchto požehnaných dnech,

nechť ať Vám zdraví slouží,

hodně sněhu, málo louží.

Kolem sebe rodinu i přátele a tvářit se vesele.

 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje,

Mgr. Anna Doxanská

 

 

ORGANIZACE:

17. listopadu - státní svátek

18. listopadu - ředitelské volno

 

Český jazyk: 

Slovesný vid

Pravopis -i/-y v koncovkách 

Psaní předpon s-/se-, z-/ze-, vz- a předložek s/se, z/ze

1. písemná práce z ČJ dne 16. 11. 2022 - CHARAKTERISTIKA OSOBY

 

Dějepis

Národní hnutí velkých a malých národů

Utváření novodobého českého státu

 

Anglický jazyk

-        Slovesa a podstatná jména (např. enjoy – enjoyment, compete – competition,……)

-        Dopravní prostředky budoucnosti

-        Budoucí časy: will/be going to

-        Opakování na čtvrtletní písemnou práci

-        Slovní zásoba: slovesa související s dopravou

 

Chemie 

Voda v přírodě

- rozdělení vody, čistota vody a zdroje

- výroba pitné vody

Vzduch

- složení vzduchu

- čistota ovzduší a zdroje znečišťování skleníkový efekt, ozonová vrstva

 

Německý jazyk

Lekce 2

Moje rodina

mein(e), dein(e), vazba von, Pamelas Mutter

 

Matematika

Pythagorova věta – slovní úlohy

 

Organizace:

25. 10. 2022 (úterý) - Konzultační hodiny od 15:30 - 18:00 hodin

26. (středa) - 27. 10. 2022 (čtvrtek) Podzimní prázdniny

28. 10. 2022- (pátek) Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

 

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

 • Abeceda, pozdravy, dny v týdnu, číslovky 0-20, barvy, jména, mezinárodní slova

Matematika

 • Opakování učiva 7. ročníku:
      Zlomky,
      celá čísla,
      racionální čísla,
      trojčlenka,
      poměr, úměrnost,
      procenta,
      rovnoběžníky,
      lichoběžník

 • 1.9.2021 proběhne slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 
  (1 vyučovací hodina 8.30-9.15),  přezůvky s sebou.
 • od 2.9. 2021 - Výuka od 8:30 do 12:10 hod.(první vyuč. hodina bude třídnická), obědy zajištěny v klasickém čase od 12.00 hodin. 
  S sebou aktovka, penál, klíče od skříněk, čip na oběd.

Velmi se na Vás těší paní učitelka Anna Doxanská (email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.