8. třída 2023/24

 

Rok v zahradě: únor – Blog | Zelená Domácnost

Organizace

2. 2. 2024 Pololetní prázdniny

19. - 24. 2. 2024 Jarní prázdniny

28. 2. 2024 Promítání v Měšťanské besedě - Kambodža (p. uč. Kokoška - org. akce)

 

Německý jazyk

Mezinárodní slova

Mé koníčky

Moji přátelé – popis

Množné číslo

Dějepis

Národní obrození- fáze

Průmyslová revoluce

 Matematika

Číselné výrazy

Výrazy s proměnnou

Pololetní test 11.1.2024

Anglický jazyk

- nepravidelná slovesa

- rozhovory u doktora

- make, do, have

- for/since

- příprava na čtvrtletní písemnou práci

- 2. čtvrtletní písemná práce: 24. ledna

Český jazyk a literatura

- pravopis i/í v koncovkách podst. jmen, příd. jmen, shoda Po s Př

- příprava na 2. čtvrtletní písemnou práci

- 2. čtvrtletní písemná práce: 22. ledna

- pololetní slohová práce: 10. ledna (charakteristika)

Anglický jazyk

-- předpřítomný čas- minulý čas prostý- nemoce a zranění

- rozhovory u doktora

- for/since

- just/already/yet

- Vánoce v anglicky mluvících zemích

Český jazyk a literatura 

slohová práce: charakteristika (6.12.)

mluvnice

- slovesný vid

- vidové dvojice

- opakování pravopisu -i/-í, -y/-ý v koncovkách- všestranný jazykový rozbor

Matematika

Obsah kruhu - slovní úlohy

číselné výrazy, algebraické výrazy

Infromatika

Programování

Přírodopis

tkáně, kosterní soustava
 
Zeměpis
významné turistické cíle světa, mezinárodní organizace
 
chemie
voda a vzduch, atomy a molekuly
 
Německý jazyk
Meine Familie
Popis osob
Školní potřeby
 
Dějepis
Napoleonské války
Vznik USA

 5.12. Mikulášská nadílka

7.12. Vánoční bazárek

14.12. Vánoční besídka v Parkhotelu

20.12. Bowling 

21.12. Vánoční dílny

22.11. Třídní besídky, návštěva vánočních trhů

**- 

Anglický jazyk

 

- budoucí časy (will, be going to, přítomný čas průběhový pro budoucnost)

- čtení s porozuměním

- poslech s porozuměním

- podstatná jména odvozená od sloves

- cestování, dopravní prostředky

- opakování na čtvrtletní písemnou práci

 1. čtvrtletní písemná práce: 29. 11. (středa)

 

 Český jazyk a literatura

 

mimoškolní akce: výukový pořad Slang a nářečí v L-klubu Knihovny města Plzeň: 9. 11. (2.-3. vyučovací hodina), odchod v 9:50 a návrat cca v 11:25 na 4. vyučovací hodinu

 

sloh: charakteristika

literatura: drama, román, literatura období klasicismu

 

 -mluvnice

 

,- opakování pravopisu

- výslovnost slov přejatých

- práce se slovníkem (SSČ)

- 4%skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

- užití vlastních jmen v textu

- slovesný vid

- opakování na čtvrtletní písemnou práci

 

1. čtvrtletní písemná práce: 15. 11. (středa)

Učivo 8. ročník

Německý jazyk

Einheit 1

Časování sloves: heiβen, wohnen, haben, sein, mögen

Osobní formulář

Dialoge

Mein Portfolio

 

Dějepis

Velká francouzská revoluce

Napoleonské války

 

Vznik USA

Matematika

Vzájemná poloha kružnice a přímky

Vzájemná poloha dvou kružnic

Obvod a obsah kruhu, slovní úlohy

Chemie

Úvod do chemie

Látky a tělesa

Skupenství látek , změny skupenství

Zásady bezpečné práce – laboratorní sklo pomůcky

Nebezpečné látky - H, P věty, piktogramy

 

Matematika

 Opakování učiva 7. ročníku – racionální čísla, poměr, procenta, přímá a nepřímá úměrnost, čtyřúhelníky

 

 

 

Dějepis

 

České země po třicetileté válce

Povstání poddaných

Války s Osmanskou říší

Války o rakouské dědictví

Sedmiletá válka

 

 

Německý jazyk

 

Das ABC

Die Ausprache

Die Grüβe

Wie heiβt du?

Die Zahlen 0-20

Die Wochentage

Die Monate

Die Farben

Telefonnummer

 

 

Organizace k zahájení školního roku 2023/2024

  • zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. 9. 2023 od 8:30 do 9:15 hod.

  • s sebou: přezůvky

  • žáci dostanou rozvrh hodin

Organizace od 5. 9. 2023

  • dle rozvrhu

  • s sebou: batoh na učebnice, peníze na pracovní sešity (cenu upřesníme), čip na oběd